Collarea Networking Portal

  • Employer:Isfahan Science & Technology Town 

  • Date: 2019

  • Link Address:  www.collarea.ir

Brief Description:

در این سامانه یک منطقه همکاری فیمابین شرکت های دانش بنیان و بازار هدف و همچنین سرمایه گذاران ایجاد شده است. شرکت های فن آور میتوانند نیازهای خود و سایر شرکت ها و سازمان ها را از طریق این شبکه برطرف نمایند.
فهرست