Company Assessment Portal

Brief Description:

در این سامانه عملکرد سالیانه شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک فناوری مورد ارزیابی و ارزشیابی قرار میگیرد و بر اساس اطلاعات گردآوری شده کارشناسان به عارضه یابی در عملکرد شرکت ها می پردازند.
فهرست