Mehr Ghadir Festival Portal

Brief Description:

در این سامانه مدارس و دانش آموزان اطلاعات مورد نیاز جهت شرکت در جشنواره را ثبت کرده و مستندات، شیوه نامه ها و در نهایت کارنامه خود را دریافت میکنند. همچنین مراحل داوری آثار نیز بعد از ثبت نام در همین سامانه صورت میگیرد
فهرست