مهندس حامد حسینی

مدیر تیم توسعه

مهندس نبی الله عسگری

مدیر امور اداری

مهندس امیر سرلک

مدیر پروژه شبکه و مجازی سازی
مدیر امور مالی
فهرست