سامانه ارزیابی شرکت های دانش بنیان

در این سامانه عملکرد سالیانه شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک فناوری مورد ارزیابی و ارزشیابی قرار میگیرد و بر اساس اطلاعات گردآوری شده کارشناسان به عارضه یابی در عملکرد شرکت ها می پردازند.
  • کارفرما: شهرک علمی و تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان
  • تاریخ: سال 1397
  • آدرس سامانه: www.arzyabitown.ir
فهرست