سامانه Collarea

در این سامانه یک منطقه همکاری فیمابین شرکت های دانش بنیان و بازار هدف و همچنین سرمایه گذاران ایجاد شده است. شرکت های فن آور میتوانند نیازهای خود و سایر شرکت ها و سازمان ها را از طریق این شبکه برطرف نمایند.
  • کارفرما: شهرک علمی و تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان
  • تاریخ: سال 1398
  • آدرس سامانه: www.collarea.ir
فهرست